Werkwijze Bijles

Het Atlant College hanteert een vaste werkwijze voor het geven van bijles aan leerlingen. Leest u hieronder hoe deze er globaal uitziet.

 1. Bijles: een oriënterend telefoongesprek

Na een telefonisch contact wordt er een intakebijles afgesproken.

 2. Bijles: de intakebijles

Waar liggen de sterke kanten en waar de aandachtspunten. Welke onderdelen beheerst de leerling en waar is achterstand. Een belangrijk resultaat: de docent krijgt inzicht en de leerling krijgt doorzicht. Wordt er een volgende les afgesproken dan gaan we met elkaar door en spreken we af welke leerstof de komende bijlessen aan de orde komt.

Tijdens deze eerste bijles is het duidelijk of de docent en leerling met elkaar kunnen samenwerken.

3. Bijles: Samen werken

Samen werken aan de moeilijike onderdelen. Vaak vormen deze delen een fundament voor het vervolg. En een woning, gebouwd op zand…
Daarom is structureel aandacht schenken aan het fundament één van de eerste onderdelen van het geven van bijlessen. Daarna, en vaak ook daarnaast, schenkt de docent aandacht aan inzicht; legt hij nadruk op nauwkeurigheid. En misschien nog wel als belangrijkste: plezier in het vak, uitdaging ervaren in de stof, verbanden laten zien. Ziehier een veelheid van de zaken die bij bijlessen aan bod komen. De leerling zal vrijwel altijd thuis moeten leren en oefenen voor de volgende bijles. 

 4. Bijles: het terugkoppelen

Elke zes weken ontvangen de ouders een overzicht van de behandelde stof, het functioneren van de leerling en wat we kunnen verwachten in de komende periode. We gaan uit van een minimale bijles cyclus van zes lessen.